PINK OCTOBER: Odblokuj moc świadomości genetycznej  w październiku! Teraz test DNA Complex w specjalnej cenie 1.300 złotych! 

Do 31 marca przy zakupie dowolnego testu DNA otrzymasz konsultację z genetykiem w cenie!

Dni
Godziny
Minuty

Promocja walentynkowa dobiega końca! Skorzystaj z kodu rabatowego extra15 i zyskaj dodatkowe 15% rabatu*. Tylko do 14 lutego!

I. Ogłoszeniodawca i Organizator konkursu

  1.  Ogłoszeniodawcą konkursu jest firma DNA ERA s.r.o, z siedzibą przy ulicy Bottova 2A, 811 09 Bratysława – dzielnica Stare Miasto, numer identyfikacji podatkowej: 51860830, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Bratysławie I, dział: Spółki z o.o., wkładka nr 131120/B (dalej zwana „Ogłoszeniodawcą konkursu”).
  2.  Organizatorem konkursu jest firma DNA ERA s.r.o, z siedzibą przy ulicy Bottova 2A, 811 09 Bratysława – dzielnica Stare Miasto, numer identyfikacji podatkowej: 51860830, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Bratysławie I, dział: Spółki z o.o., wkładka nr 131120/B (dalej zwana „Organizatorem konkursu”).

II. Okres trwania konkursu

Do konkursu można przystąpić na profilu @dna_era.pl na Instagramie. 

– w okresie od 28 sierpnia 2023 r. do 3 września 2023 r.

– zwycięzcy zostaną ogłoszeni do 10 września 2023 r.

III. Osoby uprawnione do udziału w konkursie

W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada aktywny profil na Instagramie, która spełniła warunki udziału w konkursie opisane w poście konkursowym oraz punkcie IV regulaminu. Uczestnicy, którzy zgłosili się do konkursu muszą mieć także odblokowany profil na Instagramie, aby organizator konkursu mógł sprawdzić przestrzeganie regulaminu konkursu, od którego warunkiem jest wygrana. Zarówno, która posiada polski adres, na który nagroda będzie mogła zostać wysłana. W konkursie nie mogą brać udziału osoby pracujące w DNA ERA. 

IV. Przebieg konkursu

1). Warunkiem udziału w konkursie jest:

2) Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział tylko raz w ramach jednego konkursu.

V. Nagrody oraz ich dostarczenie

  1. Nagrodą w konkursie jest: 
  1. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż 1 dzień roboczy od wybrania zwycięzcy, poprzez bezpośredni kontakt za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej na Instagramie, tj. najpóźniej do 10 września 2023. 
  1. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu nie zgłosi się po nagrodę w ciągu 48 godzin od powiadomienia zgodnie ze zdaniem poprzednim niniejszego punktu lub odmówi przyjęcia nagrody, organizator konkursu jest uprawniony do wyznaczenia zastępczego zwycięzcy konkursu.
  1. Zwycięzca zostanie poinformowany przez organizatora konkursu o dokładnym sposobie wygrania poprzez wiadomość bezpośrednia na Instagramie, jak również lista zwycięzców zostanie udostępnione także na instagramowym profilu @dna_era.pl
  1. Organizator konkursu zrealizuje nagrodę w konkursie nie później niż 14 dni po przekazaniu przez zwycięzcę konkursu organizatorowi konkursu pełnych danych do przekazania nagrody tj., imię i nazwisko, adres e-mail, adres miejsca przeznaczonego do wysyłki nagrody oraz numer telefonu na potrzeby firmy kurierskiej. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy przesyłką kurierską na koszt organizatora.
  1. Jeżeli zwycięzca nie przyjmie nagrody, traci prawo do nagrody, a nagroda przepada na rzecz organizatora konkursu, a zwycięzcy nie przysługuje żadne odszkodowanie od organizatora konkursu.
  1. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje żadne roszczenie do nagrody i nie ma możliwości dochodzenia go na drodze sądowej. Wyniki konkursu są ostateczne. Uczestnicy konkursu zaznaczają, że nie mogą ubiegać się o nagrodę o wyższej wartości lub w większej ilości. Uczestnicy konkursu zwracają również uwagę, że nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani wymagać wydania innej nagrody niż nagroda wskazana przez ogłaszającego konkurs w odpowiednim zgłoszeniu konkursowym.
  1. Jeden zwycięzca może otrzymać tylko 1 nagrodę tj. Jeden z czterech testów wymienionych w V.1. punkcie regulaminu.  

VI. Postanowienia specjalne

1) Pracownicy ogłoszeniodawcy konkursu, organizatora konkursu, a także osoby im bliskie są wykluczeni z udziału w konkursie.

2) Jeżeli zostanie udowodnione, że zwycięzca konkursu jest pracownikiem ogłaszającego konkurs lub pracownikiem organizatora konkursu albo osobą mu bliską, wówczas roszczenie tej osoby do nagrody nie powstaje, nagroda nie zostanie wydana i przepada na rzecz ogłaszającego konkurs.

3) W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, nadużycia lub błędu związanego z prawidłową organizacją konkursu, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia konkursu, zmiany warunków konkursu, ogłoszenia ogłoszenia o wygranej opublikowanego na stronie stronie DNA ERA na Instagramie lub wysłane do zwycięzcy za nieważne lub bez powiadomienia oraz jakiejkolwiek rekompensaty za zablokowanie udziału w konkursie dla tych uczestników, którzy biorą udział w konkursie z naruszeniem dobrych obyczajów.

4) Ogłaszający konkurs i organizator konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za to, że zwycięzca w zgłoszeniu danych kontaktowych podał błędny adres, na który miała zostać wysłana nagroda. Organizator konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za inne przyczyny, dla których nagroda nie została doręczona zwycięzcy, z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie organizatora konkursu. W takim przypadku skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu sprawnego przekazania wygranej.

5) Organizator konkursu nie zwracają uczestnikom konkursu kosztów poniesionych w związku z udziałem w konkursie.

6) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, lub zasad niniejszego konkursu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, przy czym wspomniana zmiana warunków, lub regulamin musi być opublikowany na stronie internetowej organizatora konkursu.

7) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez sieć społecznościową Instagram i nie jest z nią powiązany. Przystępując do konkursu, uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Instagram nie ma żadnych zobowiązań wobec uczestników.

8) Organizator ma prawo do usunięcia komentarza zamieszczonego pod konkursowym postem na Instagramie, który będzie zawierał niestosowne wypowiedzi, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ogólnie przyjętymi zasadami dobrego obyczaju i dobrych obyczajów, uwłaczające godności ludzkiej, zawierające w inny sposób niestosowne treści lub będące w sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej lub godziły w dobre imię organizatora.

9) Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na niniejsze warunki konkursu i zobowiązuje się do ich całkowitego przestrzegania.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

Organizator niniejszym udostępnia uczestnikowi jako podmiotowi danych (dalej zwany 'podmiotem danych’ w kontekście niniejszego artykułu) informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej 'RODO’) oraz Ustawą nr 18/2018 Z.z. o ochronie danych osobowych i zmianie niektórych przepisów w obowiązującym brzmieniu (dalej 'Ustawa nr 19/2018 Z.z.’). Dane osobowe podmiotu danych, a mianowicie dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko lub nazwa konta Instagram oraz w przypadku zwycięzcy także jego adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu, będą przetwarzane na podstawie podstawy prawnej polegającej na wypełnianiu praw i obowiązków wynikających z publicznego zobowiązania Organizatora zgodnie z §850 Kodeksu cywilnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, na stronie Polityki Prywatności, za pośrednictwem której dane osobowe podmiotu danych będą przetwarzane przez Organizatora w celu uczestnictwa podmiotu danych w konkursie. Uczestnicy konkursu zgadzają się, że pośrednicy konkursu publikują na Instagramie poprzez profil @dna_era.pl w ramach tego konkursu imiona zwycięzców, pod którymi zwycięzcy są zarejestrowani na Instagramie.

VIII. Postanowienia końcowe

1) Niniejszy regulamin jest publikowany na stronie internetowej DNA ERA www.dnaera.pl/konkurs i jest przechowywany u ogłaszającego konkurs.

W Bratysławie, 28 sierpnia 2023 r

Ustawienia plików cookie

Na naszej stronie używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego działania witryny, inne pomagają nam ulepszyć tę witrynę i komfort jej użytkowania. Dzięki nim możemy pokazać Ci oferty szyte na miarę i zaproponować produkty, które mogą Cię zainteresować. W tym celu potrzebujemy Twojej zgody na używanie wszystkich plików cookie.

Dostosuj preferencje dotyczące plików cookie

Testy DNA

Konsultacje