Deprecated: Creation of dynamic property WP_Plugin_RfPack_Connector::$wpdb is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/rfpack_connector/init.php on line 32

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Plugin_RfPack_Connector::$api is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/rfpack_connector/init.php on line 33

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Plugin_RfPack_Connector::$ROOT_DIR is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/rfpack_connector/init.php on line 35

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Plugin_RfPack_Connector::$VIEWS_DIR is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/rfpack_connector/init.php on line 36

Deprecated: Creation of dynamic property Wt_Smart_Coupon::$plugin_common is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/wt-smart-coupons-for-woocommerce/includes/class-wt-smart-coupon.php on line 183

Deprecated: Creation of dynamic property WC_Benefit_Gateway::$need_processing is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/benefits-payment-gateway-plugin/payment-gateway.php on line 62

Deprecated: Creation of dynamic property WC_Benefit_Gateway::$testmode is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/benefits-payment-gateway-plugin/payment-gateway.php on line 75

Deprecated: Creation of dynamic property WC_Benefit_Gateway::$publishable_key is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/benefits-payment-gateway-plugin/payment-gateway.php on line 76

Deprecated: Creation of dynamic property Wt_Smart_Coupon_Auto_Coupon::$_session_data is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/wt-smart-coupons-for-woocommerce/public/class-wt-smart-coupon-auto-coupon.php on line 259

Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/ele-custom-skin/includes/enqueue-styles.php on line 22
DNA ERA súťažné podmienky
Oslávte s nami 5. narodeniny. Využite zľavu 100 € na DNA Complex test s kódom: NARODENINY100.

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže o vecné ceny z bodu č. VI tohto štatútu. Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými na webe vyhlasovateľa súťaže a priložený k príslužnému dotazníku, pre účely ktorého sa súťaž vyhlasuje.  Štatút súťaže je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

1) Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť DNA ERA s.r.o, so sídlom Bottova 2A , 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51860830 , zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 131120/B (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).

2) Organizátorom súťaže je spoločnosť DNA ERA s.r.o, so sídlom Bottova 2A , 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51860830 , zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 131120/B (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).

II. Účel súťaže

1) Cieľom súťaže je motivácia zákazníkov ku kúpe DNA testu. 

2) Súťaž je oznámená v stánku v priestoroch nákupného centra Nivy každému potenciálnemu zákazníkovi. 

III. Trvanie súťaže

Do súťaže sa môžu súťažiaci zapojiť:

– v termíne od 18. septembra 2023 do 30. septembra 2023.  

– výherca bude vyžrebovaný do 15. októbra 2023.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá splní súťažné podmienky uvedené v príspevku na Instagrame stránky DNA ERA (@dna_era). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby pracujúce v spoločnosti DNA ERA.  

V. Priebeh súťaže

1) Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní súťažné podmienky uvedené v príspevku na instagramovom účte stránky DNA ERA (@dna_era). 

2) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát.

3) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v bode 1).

VI. Výhra a jej odovzdanie

1) Predmetom výhry je: 

Výhercovia súťaže budú o získaní výhry oboznámený najneskôr do 1 pracovného dňa od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to priamym kontaktom cez správu na instagramový profil súťažiaceho. 

V prípade, ak sa výherca súťaže do 24 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

3) O presnom spôsobe uskutočnenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

4) Organizátor súťaže uskutoční výhru súťaže najneskôr do 14 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné informácie pre odovzdanie výhry.

5) Ak výherca výhru neprevezme, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

6) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

VII. Osobitné ustanovania

1) Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

2) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

3) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke DNA ERA alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

4) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže. V takomto prípade bude kontaktovaný ďalší výherca v poradí.

5) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.

6) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

7) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na webe vyhlasovateľa súťaže. 

VIII. Ochrana osobných údajov

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je správa záväzkového vzťahu medzi účastníkom súťaže a vyhlasovateľom súťaže v súlade s ustanoveniami tohto herného plánu.

Zdroj získania osobných údajov

DNA ERA získava údaje priamo od účastníka súťaže.

Doba uchovávania údajov

Vyhlasovateľ súťaže archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa účastníka súťaže po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Osobné údaje účastníka súťaže nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo, ak je to dohodnuté medzi účastníkom súťaže a vyhlasovateľom súťaže.

Poskytnuté osobné údaje DNA ERA nezverejňuje.

Sprostredkovateľom vyhlasovateľa súťaže je organizátor súťaže uvedený v tomto hernom pláne.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov vyhlasovateľ súťaže nerealizuje.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Dotknutá osoba má najmä právo žiadať od vyhlasovateľa súťaže:

Dotknutá osoba má tiež právo:

IX. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Výhercovia súhlasia s použitím osobných údajov spoločnosťou DNA ERA s.r.o. na marketingové účely. Tento súhlas udeľuje výherca na účely marketingovej činnosti DNA ERA s.r.o. , ktoré zahŕňajú: 

Výhercovia súťaže berú na vedomie, že ich osobné údaje budú použité výhradne na marketingové účely spoločnosti DNA ERA s.r.o. a tento súhlas výhercovia udeľujú dobrovoľne. 

X. Záverečné ustanovenia

1) Tento štatút je zverejnený na webovej stránke DNA ERA www.dnaera.sk/sutaz a je uložený u vyhlasovateľa súťaže.

V Bratislave dňa 18. septembra 2023

DNA testy

DNA testy


Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
DNA Entry test

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
DNA Complex test

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
DNA Health test

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
DNA Lifestyle test

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
DNA Beauty test

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
Rozšírenie mental health

Špecializované testy


Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
DNA test otcovstva

Konzultácie


Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
Kardiologická preventívna prehliadka