Oslávte s nami 5. narodeniny. Využite zľavu 100 € na DNA Complex test s kódom: NARODENINY100.

Využite zľavy na naše produkty DNA Entry test, DNA Complex test a Dvojbalenie DNA Complex testov len do 28. 4.

Dni
Hodiny
Minúty

Posledné dni valentínskej akcie! Použite zľavový kód “extra15” a získajte dodatočnú zľavu 15 % na celý košík. Len do 14. februára!

⏰ Zmeškali ste najlepšiu cenu v roku na DNA Complex test? Black Friday sme pre vás predľzili do 30.11.! ⏰

Všeobecné Obchodné podmienky (VOP)

1. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy o poskytovaní služby, kedy na jednej strane je spoločnosť DNA ERA s.r.o., IČO 51860830, so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 131120/B, email: info@dnaera.sk, ako poskytovateľ (ďalej len „poskytovateľ“ alebo „DNA ERA“) a na strane druhej je klient (ďalej len „klient“). Ďalšie informácie o poskytovateľovi sú uvedené na webovej stránke https://www.dnaera.sk/ v sekcii „O nás“.

Službou sa rozumie služba testovania genetických predispozícií ponúkaná poskytovateľom na webovej stránke https://www.dnaera.sk/.

Cenou sa rozumie odmena za poskytnutie služby.

Klientom sa rozumie osoba, ktorá objednáva službu alebo osoba, DNA ktorá je predmetom testovania.

Laboratóriom sa rozumie osoba alebo osoby spracúvajúce vzorky DNA na účel získania genetickej informácie.

Právne vzťahy poskytovateľa s klientom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Klient podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane klient ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu. V prípade registrácie súpravy na získanie vzorky DNA inou osobou ako objednávateľom služby môže byť uzatvorená zmluva v prospech tretej osoby. Takýmto vykonaním registrácie udeľuje osoba súhlas byť zmluvou viazaná.

Klient si je vedomý, že mu objednávkou služieb, ktoré sú v obchodnej ponuke poskytovateľa, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov poskytovateľa alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, dostane Klient ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu. Klient s týmto súhlasí.

2. Popis služby

Služba pozostáva z nasledovných častí:

 • Poskytovateľ po uhradení celej sumy zašle klientovi na jeho dodaciu adresu súpravu na získanie vzorky DNA (ďalej len „kit“).
 • Klient po obdržaní kitu zaregistruje podľa pribalených inštrukcií identifikačné číslo kitu (odberovej skúmavky) v sekcii „Registrácia“ na webovej stránke poskytovateľa.
 • Klient použije kit podľa pribalených inštrukcií (napr. vykoná ster z ústnej dutiny) a odošle/odovzdá kit na adresu uvedenú na obálke priloženej ku kitu.
 • Poskytovateľ zabezpečí genotypizáciu a interpretáciu genetickej informácie.
 • Poskytovateľ sprístupní v prihlasovacej sekcii svojej webovej stránky interpretované genetické informácie vo forme webovej aplikácie.

Interpretované genetické informácie klienta sú prístupné cez aktualizované verzie hlavných webových prehliadačov (najmä Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox). Je zodpovednosťou klienta aktualizovať svoj webový prehliadač, v prípade, že tak neurobí, Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nefunkčnosť zobrazenia. Nemožnosť prístupu k týmto informáciám spôsobená technickými problémami na strane klienta, pokiaľ boli tieto informácie správne nahraté na webovú stránku poskytovateľa, nevytvára klientovi právo na odstúpenie od zmluvy.

Testovací kit môže v čase degradovať. Klient je povinný využiť službu do 18 mesiacov od jej zakúpenia. Poskytovateľ nezodpovedá za nesprávnu interpretáciu výsledkov analýzy, prípadne nemožnosť analýzu vykonať v dôsledku degradácie kitu, ak bol kit doručený Poskytovateľovi neskôr ako 18 mesiacov po zakúpení služby.

V prípade ak Klient riadne nevyplní registráciu na webovej stránke v sekcii “Registrácia” a odošle/doručí kit Poskytovateľovi, Poskytovateľ nevie priradiť doručený kit ku Klientovi, teda nevie vzorku vyhodnotiť. Kit sa týmto postupom nenávratne znehodnotí. V takomto prípade môže klient požiadať o poskytnutie nového kitu, pričom musí uhradiť dodatočné náklady (najmä cena kitu, administratívne náklady, poštovné) ktoré týmto Poskytovateľovi vzniknú.

Vo výnimočnom prípade, laboratórium nemusí byť schopné spracovať zaslanú vzorku.

Laboratórium nemusí byť schopné spracovať zaslanú vzorku slín, ak klient neposkytne dostatočné množstvo vzorky, alebo iným spôsobom nepostupuje podľa pribalených inštrukcií. V takomto prípade poskytovateľ nie je schopný dodať službu a klientovi tým nevzniká nárok na vrátenie peňazí.

Klient by nemal meniť svoje zdravotné správanie iba na základe informácií vyplývajúcich zo služby.

Klient súhlasom s VOP berie na vedomie, že pred tým ako upraví svoje správanie na základe informácií zo služby je potrebné, aby tieto informácie prediskutoval so svojím lekárom. Pre väčšinu ochorení sú gény, ktoré sú známe zodpovedné iba za malú časť rizika. Môžu existovať iné neznáme gény, vplyv životného prostredia alebo voľby týkajúce sa životného štýlu Klienta, ktoré zdravotné riziko taktiež ovplyvňujú.

Ak dáta naznačujú, že klient nemá zvýšené riziko, neznamená to, že je pred ochorením chránený a naopak, ak má riziko zvýšené, neznamená to, že s určitosťou ochorenie dostane. V oboch prípadoch je vhodné informácie zo služby prekonzultovať s lekárom.

Genetický výskum nie je úplný.

Aj keď DNA ERA analyzuje 650 tisíc polymorfizmov v DNA, vyhodnocuje len časť týchto miest, ktoré boli vedecky preukázané na rôzne predispozície a zdravotné riziká. Klient berie na vedomie, že vedecký výskum napreduje a v budúcnosti sa môže ukázať doterajší výskum ako neúplný alebo nepresný. Výsledky analýzy môže Poskytovateľ v čase doplniť, upraviť, alebo odstrániť s ohľadom na aktuálny stav vedeckého poznania.

DNA ERA nie je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Klient berie na vedomie, že DNA ERA nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a služba je použiteľná iba na informatívne účely. Služba nie je použiteľná na diagnostické účely a nie je náhradou za odborné lekárske vyšetrenie. Klient by mal vždy vyhľadať lekársku pomoc, ak má otázky týkajúce sa diagnózy, liečby, liekov, prevencie alebo iných otázok týkajúcich sa svojho zdravotného stavu.

3. Zmluva o poskytnutí služby

Uzavretie zmluvy o poskytnutí služby.

Návrhom na uzavretie zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby Poskytovateľom na jeho webovej stránke, zmluva o poskytovaní služby vzniká odoslaním objednávky Klientom a prijatím objednávky Poskytovateľom. Toto prijatie Poskytovateľ bezodkladne potvrdí Klientovi informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom e-maile Klient nájde taktiež aktuálne znenie VOP. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo spôsobom za podmienok stanovených týmito VOP alebo príslušnými právnymi predpismi.

Uzavretá zmluva je poskytovateľom archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Klient má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch Poskytovateľa a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Klientom.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Klient používa.

Klient vyslovuje súhlas s tým, aby poskytovateľ začal s poskytovaním služby ihneď po tom, čo mu Klient zaplatí celú cenu objednanej služby. Vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, ak mu bude úplne poskytnutá služba.

Zmluvou o poskytnutí služby sa poskytovateľ zaväzuje, že Klientovi poskytne službu, ktorá je predmetom zmluvy, a Klient sa zaväzuje, že zaplatí poskytovateľovi cenu.

4. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. Na webovej stránke Poskytovateľa sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, vrátane všetkých daní, poplatkov a nákladov.

5. Objednávanie

Poskytovateľ poskytne Klientovi službu za cenu platnú v čase objednania. Klient má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru (DNA testu a služby spojenej s analýzou DNA). Klient má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Klient berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom, a to hlavne v prípade, ak Klient objedná služby za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Poskytovateľa. Poskytovateľ v takom prípade Klienta informuje o takejto skutočnosti.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho, či súdneho orgánu; takýmto odstúpením sa zmluva o poskytnutí služby od začiatku zrušuje.

6. Platba

Poskytovateľ akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba vopred bankovým prevodom,
 2. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou online),
 3. platba na dobierku.
 4. platba cez benefit program (Benefit plus)

Poskytovateľ odosiela kit až po zaplatení celej sumy.

Fakturačné údaje Klienta nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

7. Dodacie podmienky

Poskytovateľ zaisťuje, či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania kitu:

 • zasielanie poštou na adresu klienta,
 • zasielanie kuriérskou službou na adresu klienta,
 • prostredníctvom iného poskytovateľa,
 • alebo iným vhodným spôsobom.

Poskytovateľ do 5 pracovných dní od zaplatenia celej sumy odošle klientovi odberový kit. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému DNA ERA nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie kitu.

Klient je povinný po obdržaní kitu postupovať podľa pokynov Poskytovateľa a podľa pribalených inštrukcií.

Poskytovateľ sa zaväzuje sprístupniť Klientovi dokument obsahujúci interpretované genetické dáta do 10 týždňov od prijatia správne naplneného kitu Klientom, a to spôsobom uvedeným vyššie v časti Popis služby.

8. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby

Klient vyslovuje súhlas s tým, aby poskytovateľ začal s poskytovaním služby ihneď po tom, čo mu Klient zaplatí celú cenu objednanej služby. Pokiaľ nie je v tých VOP uvedené inak, vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak mu bude úplne poskytnutá služba.

Klient má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy o poskytnutí služby aj bez uvedenia dôvodu, ak do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby odošle poskytovateľovi oznámenie o odstúpení od zmluvy a nepoužitý kit s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. Peniaze zaplatené za poskytovanie služby budú v takom prípade klientovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a doručenia nepoužitého kitu. Odstúpenie od zmluvy môže Klient zaslať na adresu sídla poskytovateľa či na adresu elektronickej pošty poskytovateľa uvedené v záhlaví. V prípade uplatnenia odstúpenia od zmluvy elektronickou formou musí byť zároveň kit podaný na poštovú prepravu Poskytovateľovi v rovnakej 14-dňovej lehote. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza v Prílohe A týchto podmienok.

Právo na odstúpenie od uzavretej zmluvy klientovi zaniká za nasledovných okolností:

 • Uplynutie 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy
 • Použitie, rozbalenie, strata, poškodenie alebo iné znehodnotenie kitu klientom
 • Iné okolnosti, ktoré vylučujú možnosť vrátenia a znovupoužitia kitu

9. Zodpovednosť za vady

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka), ako aj ustanoveniami zákona č. 259/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

Poskytovateľ zodpovedá Klientovi za to, že kit pri prevzatí nebude mať vady. To však neplatí pre vady, ktoré žiadnym spôsob neovplyvňujú funkčnosť kitu.

Zjavné poškodenia a vady kitu je Klient povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, po tom, ako ich mohol po náležitej pozornosti zistiť. Skryté poškodenia kitu je klient povinný poskytovateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu, po tom, ako ich mohol pri náležitej pozornosti zistiť, najneskôr však pred odoslaním kitu na DNA analýzu.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u poskytovateľa na adrese sídla alebo v mieste podnikania. Klient môže poškodenia kitu oznámiť Poskytovateľovi aj prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú vyššie, v ktorom (i) podrobne popíše reklamovanú chybu, (ii) uvedie číslo objednávky (prípadne inú identifikáciu), (iii) uvedie svoje kontaktné údaje, a priloží k nemu (iv) dôkazy preukazujúce poškodenie kitu (napr. fotografie). Poskytovateľ je povinný sa k tejto reklamácií vyjadriť najneskôr do tridsiatich (30) dní od oznámenia reklamácie.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou poskytovateľa za poškodenia môže upraviť reklamačný poriadok Poskytovateľa v Prílohe B týchto podmienok.

V prípade poškodenia má Klient právo od Poskytovateľa požadovať bezplatné zaslanie náhradného nepoškodeného kitu alebo primeranú zľavu alebo od zmluvy o poskytnutí služieb odstúpiť.

10. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov klienta zo strany DNA ERA sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

11. Záverečné ustanovenia

V prípadne nespokojnosti s našim riešením sťažností, resp. reklamácie poškodeného kitu, máte ako spotrebiteľ, na základe Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako “Zákon o ADR”), právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona o ADR. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete tu. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obrátite.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Platformu na riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika Tel.: +421 905 528 477 E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

Poskytovateľ odporúča Klientovi najskôr využiť kontakt na DNA ERA pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 08. 2021 . Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípadne nespokojnosti s našim riešením sťažností, resp. reklamácie vadného kitu, máte ako spotrebiteľ, na základe Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako “Zákon o ADR”), právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona o ADR. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 28.05.2020 nájdete tu. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obrátite.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Platformu na riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika Tel.: +421 905 528 477 E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

Poskytovateľ odporúča klientovi v prvom rade využiť kontakt na DNA ERA pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 01. 2019. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Nastavenie súborov cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie webu, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš používateľský zážitok. Vďaka nim vám zobrazujeme ponuky šité na mieru a ponúkame produkty, ktoré by vás mohli zaujímať. Potrebujeme na to však váš súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii sa dočítate tu.

Upraviť cookies nastavenia

DNA testy

Konzultácie