Oslávte s nami 5. narodeniny. Využite zľavu 100 € na DNA Complex test s kódom: NARODENINY100.

Využite zľavy na naše produkty DNA Entry test, DNA Complex test a Dvojbalenie DNA Complex testov len do 28. 4.

Dni
Hodiny
Minúty

Posledné dni valentínskej akcie! Použite zľavový kód “extra15” a získajte dodatočnú zľavu 15 % na celý košík. Len do 14. februára!

⏰ Zmeškali ste najlepšiu cenu v roku na DNA Complex test? Black Friday sme pre vás predľzili do 30.11.! ⏰

Genetické informácie sú vaše osobné údaje. DNA testy a legislatívna úprava.

Práca s dátami je pre nás v DNA ERA každodennou záležitosťou. Genetické štúdie, štatistiky, čísla, analýzy DNA. Získaná dôvera zákazníka, ktorý nám udelí súhlas na spracovanie jeho vzorky slín za účelom laboratórnej analýzy DNA a následnej interpretácie dát, je pre nás záväzkom ochrániť tieto údaje v maximálnej možnej miere. 

Podľa štatistického úradu Európskej únie (EÚ) –  EUROSTAT si takmer pätina obyvateľov EÚ nechráni osobné údaje uložené v mobilnom telefóne. My tejto oblasti venujeme obrovskú pozornosť a naším cieľom je so zákazníkmi otvorene komunikovať o tom, ako sú ich osobné údaje spracované, uchovávané, a čo sa deje s údajmi ako aj vzorkami počas analýzy i po nej. Aj preto sme sa spojili s expertmi z medzinárodnej poradenskej spoločnosti Deloitte, ktorí v tomto blogu priblížia problematiku genetických testov z pohľadu európskej a slovenskej legislatívy. Na čo má zákazník po rozhodnutí sa realizovať si genetický test nárok a na čo všetko si dať pozor? 

Komerčné genetické testovanie pomocou testov, ktoré si zákazník objednáva od súkromných spoločností, za účelom zistenia svojich genetických predispozícií, známe aj ako direct to customer (DTC) testy sú dnes pomerne bežnou záležitosťou. Ako sa na tieto testy pozerá európska či slovenská legislatíva? 

Vo všeobecnosti platí, že DTC DNA testy zatiaľ nie sú jednotne regulované na úrovni Európskej únie, čo spôsobuje, že vykonávanie týchto testov môže mať v jednotlivých krajinách EÚ rôzne podmienky a špecifiká. V niektorých krajinách sú dokonca zakázané. 

Zmeny v regulácii na úrovni EÚ má priniesť NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro, ktoré sa začne aplikovať od 26. mája 2022. Regulácia poskytovania DTC DNA testov v ňom však nebude veľmi rozsiahla a väčšina poskytovateľov týchto testov je s ňou v súlade aj v súčasnosti. Členské štáty však budú mať možnosť prijať opatrenia, ktoré budú zabezpečovať testovaným osobám vyššiu mieru ochrany, prípadne budú špecifickejšie. Úpravou obsiahnutou v tomto nariadení sa má zabezpečiť, aby sa testovanej osobe poskytli relevantné informácie o povahe, význame a dôsledkoch genetického testu. V tejto súvislosti bude musieť byť zabezpečený aj primeraný prístup k poradenstvu v prípade použitia genetických testov. Týmto by sa mali poskytovať informácie o genetickej predispozícii na zdravotný stav a / alebo ochorenie, ktoré sa vo všeobecnosti na základe súčasného vývoja vedy a techniky považujú za neliečiteľné.

V podmienkach Slovenskej republiky je táto téma upravená najmä v Dohovore z Ovieda (https://rm.coe.int/168007cf98 cl. 11 a nasl.): takéto testy možno vykonávať iba na zdravotné účely alebo na vedecký výskum súvisiace so zdravím a podliehajúce príslušnému genetickému poradenstvu.

Na území Slovenskej republiky sa tejto témy dotýka iba zákon o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého sú genetické údaje osobitnou kategóriou osobných údajov, ktoré požívajú zvýšenú právnu ochranu. 

Z pohľadu európskeho, a teda aj slovenského práva, je informácia z DNA, resp. akýkoľvek údaj získaný pomocou laboratórnej analýzy zo vzorky DNA, považovaný za osobný údaj. Musím, ako zákazník, udeliť súhlas na spracovanie genetických údajov a je možné ich spracovať alebo predávať tretím stranám bez môjho súhlasu? 

Pri vykonávaní DTC testov, prihliadnuc na ich samotnú podstatu, nevyhnutne dochádza k spracovaniu genetických údajov človeka, ktorý sa pre takýto test rozhodne. Genetické údaje každého človeka predstavujú osobné údaje a ako takým im prislúcha aj náležitá ochrana. Špecifickejšie spadajú genetické údaje medzi osobitnú kategóriu osobných údajov, čo znamená, že miera ich ochrany by mala odrážať ich citlivosť a dôležitosť. Na ich spracúvanie spoločnosti zaoberajúce sa činnosťou v oblasti DTC testovania spravidla potrebujú naplniť niektorú z výnimiek, ktoré spracúvanie genetických údajov umožňujú, vzhľadom na to, že ich spracúvanie je v princípe zakázané.  

Týchto výnimiek je niekoľko, avšak asi najdôležitejšou v tomto kontexte je možnosť ich spracúvania na základe výslovného súhlasu danej osoby. Ten samozrejme musí spĺňať potrebné náležitosti, ktoré rozoberieme nižšie. 

Na to, aby spoločnosti zaoberajúce sa činnosťou v oblasti DTC testovania mohli takéto citlivé osobné údaje o vás spracúvať, musia dodržiavať množstvo povinností a mať procesy a bezpečnostné opatrenia nastavené spôsobom, ktorý zabezpečí čo najvyššiu mieru ochrany. Ak by to tak nebolo, vystavujú sa riziku vysokých pokút a postihov. Je preto štandardom, že ochrana genetických údajov zákazníka nimi nie je braná na ľahkú váhu.

Tu je mimoriadne dôležité poznamenať, že to, že tieto údaje môžu spracúvať neznamená, že si s nimi môžu robiť takpovediac čo sa im zachce. Tieto môžu používať iba na konkrétny účel, s ktorým ste súhlasili. To znamená, že ak ste nesúhlasili s akýmkoľvek iným použitím vašich údajov, ako je samotné vykonanie a vyhodnotenie DTC testu, tak ich takáto spoločnosť na nič iné použiť nesmie.   

Ochrana dát

Som zákazník a rozhodnem sa pre analýzu DNA. Čo všetko by som mal zvážiť a na čo by som mal dať pozor skôr, ako udelím súhlas a odošlem vzorku? 

Ľudia majú často strach z toho, že spoločnostiam, či už zaoberajúcim sa činnosťou v oblasti DTC testovania alebo akýmkoľvek iným, poskytnú svoje osobné údaje a tie ich zneužijú, predajú, prípadne sa s nimi niečo stane. Každý človek si však vie overiť aspoň základné informácie o danej spoločnosti. Na základe toho potom môže urobiť informovanejšie rozhodnutie o tom, či tejto spoločnosti svoje osobné údaje poskytne, čo sa s nimi pravdepodobne bude diať, aké mu z toho vyplývajú povinnosti a aké má práva.

Prvou vecou, ktorú odporúčame urobiť, je prezrieť web danej spoločnosti a vyhľadať sekciu venovanú ochrane osobných údajov. Tá by mala obsahovať základné informácie o tom, aké osobné údaje o vás bude spoločnosť spracúvať, čo sa s nimi bude diať, po akú dobu tieto bude spracúvať a pod. Ide o základný balík informácií, ktoré vám dajú obraz o tom, čo sa v prípade zakúpenia služieb ponúkaných danou spoločnosťou bude s vašimi osobnými údajmi diať.

Ďalším veľmi dôležitým dokumentom je už spomínaný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý spoločnosti udeľujete, keďže bez neho by vám služby v oblasti DTC testovania nebola schopná zabezpečiť. Ak by totiž váš súhlas nemala, nemohla by vašu vzorku spracovať, vyhodnotiť a poskytnúť vám výsledok. Pri súhlase si treba dávať pozor na to, že by mal byť formulovaný jasne a zrozumiteľne, aby bolo každému jasné, na čo udeľuje súhlas. Ak by sa na danom tlačive nachádzalo viac účelov, s ktorými môže daná osoba vyjadriť súhlas (napr. spracúvanie na účel vykonania a vyhodnotenia testu, spracúvanie na marketingové účely, prípadne na účely vytvárania databáz alebo čokoľvek iné) treba si dávať pozor na to, aby bolo možné s každým súhlasiť, resp. nesúhlasiť, osobitne. To môže byť zabezpečené napr. formou políčka, ktoré sa zaškrtne v prípade súhlasu, a ktoré zostane prázdne v prípade nesúhlasu. Toto je veľmi dôležitý aspekt, keďže každá osoba by mala byť schopná ovplyvňovať a rozhodovať, čo sa s jej osobnými údajmi deje. Rovnako by nikdy nemala nastať situácia, že políčka sú zaškrtnuté dopredu, tzn. súhlas by mal byť vašim aktívnym vyjadrením vôle (tzv. „opt-in“ nie „opt-out“). Pri súhlase je veľmi dôležité poznamenať, že ak už si neprajete, aby daná spoločnosť o vás spracúvala osobné údaje (a teda napr. aj genetické údaje), súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez akékoľvek postihu, lehoty a pod. Vždy je to na vašom osobnom rozhodnutí a daná spoločnosť je vám povinná vyhovieť.

Je pomerne štandardné, že analýza vzorky môže prebiehať aj v externom laboratóriu. Prípadne, že daná spoločnosť má externých partnerov, s ktorými pri poskytovaní svojich služieb spolupracuje (tzv. sprostredkovateľov). To v mnohých ľuďoch opäť vyvoláva strach, že ich osobné údaje budú zdieľané tak povediac „hore-dolu“ a potenciálne zneužité. Radi by sme však poukázali na to, že ak aj dochádza k vyhodnocovaniu vzorky v externom laboratóriu, to na jej vyhodnotenie nepotrebuje vedieť o koho vzorku ide. To znamená, že proces zdieľania vašej vzorky by mal byť štandardne nastavený tak, aby ani laboratórium, ktoré ju vyhodnocuje, nebolo schopné vzorku priradiť ku konkrétnemu človeku. Toto je jedna z informácií, ktorú si viete overiť na webe danej spoločnosti, ako už bolo spomenuté vyššie, keďže by na webe malo byť uvedené, s kým sú vaše osobné údaje zdieľané. Celý vzťah medzi spoločnosťou sprostredkúvajúcou DTC testy a koncovým zákazníkom by samozrejme mal byť zastrešený zmluvne a to spôsobom, ktorý primárne smeruje k ochrane koncového zákazníka, s ktorého údajmi sa narába.

Anonymná DNA analýza
Analýza DNA prebieha v externom laboratóriu iba pod ID kódom skúmavky. Laboratórium, ich interný systém a pracovníci vykonávajú analýzu iba pod radom číslic.

Legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov definuje aj základné práva dotknutých osôb, t.j. osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané. Asi najdôležitejším v tomto kontexte je právo na výmaz. Akákoľvek osoba, ktorej osobné údaje sú danou spoločnosťou spracúvané, má teda právo túto spoločnosť kedykoľvek požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o nej spracúva. V takom prípade je spoločnosť v princípe povinná bezodkladne ukončiť spracúvanie a všetky osobné údaje, ktoré o danej osobe má, vymazať. V prípade ak sú osobné údaje spracúvané na základe vyššie spomenutého súhlasu, je toto možné dosiahnuť jeho odvolaním (ak neexistuje iný právny základ na ich ďalšie spracúvanie).

DNA analýza - bezpečnosť
V našej webovej aplikácii má každý zákazník možnosť úplného odstránenia všetkých svojich údajov.

Povinnosti, ktoré majú spoločnosti zaoberajúce sa činnosťou v oblasti DTC testovania z pohľadu ochrany osobných údajov sú pomerne komplexné a ich nedodržanie môže viesť k postihom, ktoré dokážu byť až likvidačné. Je teda aj v ich záujme, aby s vami komunikovali a s vašimi osobnými údajmi nakladali transparentne a spôsobom, ktorý zaručí ich najvyššie možné zabezpečenie. 

“Za odbornú pomoc s prípravou príspevku ďakujeme expertom spoločnosti Deloitte na Slovensku – partnerke a advokátke Dagmar Yoder a jej kolegom Denisovi Lenčéšovi a Štefánii Firkaľovej. Viac informácií o Deloitte na Slovensku a témach, ktorým sa venujú nájdete TU.”

Zdroje

  1. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210506-2?redirect=%2Feurostat%2Fhome%3F

Zdroje fotografií

  1. Photo by olia danilevich from Pexels
ewa golinska, dna era, cmo

Mgr. Dominik Illek

Chief Marketing Officer

Dominik má viac ako 9 rokov skúseností s marketingom a PR. Pracoval pre medzinárodné spoločnosti a z pozície Head of Marketing pre sieť co-workingových centier viedol medzinárodný tím ľudí v piatich krajinách. Od leta 2020 je súčasťou tímu DNA ERA. Je zodpovedný za marketingovú a komunikačnú stratégiu značky.

Podobné články

Nastavenie súborov cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie webu, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš používateľský zážitok. Vďaka nim vám zobrazujeme ponuky šité na mieru a ponúkame produkty, ktoré by vás mohli zaujímať. Potrebujeme na to však váš súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii sa dočítate tu.

Upraviť cookies nastavenia

DNA testy

Konzultácie